ROAMING. Wander at Ease – MA-EC Gallery – Milano

ROAMING. Wander at Ease

Mostra di pittura cinese contemporanea

2-11 dicembre 2021

Programma di scambio culturale

Il prossimo 2 dicembre si inaugura presso la MA-EC Gallery ROAMING. Wander at Ease, mostra di pittura cinese contemporanea. L’esposizione è stata organizzata da Beijing LYYF Visual Art Center e Contemporary Oil Painting per mostrare le molteplici sfaccettature della pittura cinese.

In esposizione oltre 90 artisti e più di 100 stampe.

Il nome Wander at Ease deriva dalla favola scritta da Zhuangzi su un macellaio che sapeva smembrare abilmente un bue ( ) facendo vagare il suo coltello a proprio agio sul corpo dell’animale ( ). 

Allo stesso modo un pittore dovrebbe fluttuare nella creazione artistica fino a diventare un tutt’uno con l’opera, raggiungendo libertà interiore. Vagare a proprio agio è lo zenith del creare artistico in Cina. Ma questo ondeggiare implica anche la capacità di assorbire alcuni aspetti di altre culture per arricchirsi spiritualmente. I dipinti cinesi contemporanei nascono da una sintesi di elementi occidentali e tradizione orientale e rappresentano uno spaccato della produzione artistica attuale.

Roaming. Wander at Ease vuole rendere omaggio ai grandi maestri del passato e creare un dialogo con l’arte italiana, presentando al pubblico una selezione di opere che possano lasciare un segno nel percorso di comunicazione e scambio culturale tra i due Paesi.

Artisti

Dayu Wu | Fasi Feng | Tianci Su | Wenxin Zhang | Erchun Luo | Chengyi Wang | Junde Chen | Huimin Song | Dazun Li | Guowei Zhao | Genglüe Zhong | Huaming Ying | Chunsheng Jin | Guozheng Fang | Shu’an Li | Zhiyong Liang | Dijia Zhang | Yongqiang Lu | Fuhou Xu | Guofu Tang | Zongmeng Liang | Maoqiang Huang | Xiongde Liang | Di Wu | Aiping Liang | Yisong Liu | Canjun Yang | Lanfang Liu | Jiaqin Liu | Lu Ma | Wei Su | Linsheng Zhou | Jianjin Deng | Guoliang Shen | Shan Gao | Min Yu | Wenxing Liu | Changqing Yu | Lingyu Li | Lijun Fang | Dongwang Xin | Hongzhou He | Wei Cai | Chuang Zhang | Weiping Liang | Jiao Ruan | Xiaolu Zhang | Zhengjun Chen | Jianjun Shi | Jiahong Lin | Shiqin Zhu | Jishan Liu | Ping Chen | Hong Qin | Yuxiang Zhao | Jiankun Liu | Yan Jin | Yiyun Sun | Huawei Tang | Yongqiang Ma | Xiewei Su | Huo Wang | Haidong Wang | Hongxia Wang | Hu Pan | Suming Zhu | Meng Xiao | Shuguang Yang | Yufeng Zhang | Lei Yue | Lü Bei | Liang Wang | Zhenfei Sun | Yun Lu | Qili Li | Ping Hu | Xiaojie Cheng | Zhen Qin | Jiangyuan Zhang | Jiaqi Zhang | Teng Li | Halimbek Husein | Yajie Jin | Honggang Wang | Yingying Wu | Pinchuan Huang | Hanyu Pang | Renjie Li | Xixi Wu | Wei Dai | Rui Cha | Ying Cai | Zifeng Li | Fang’e Wang.

Coordinate mostra:

Titolo: ROAMING. Wander at Ease

Mostra di pittura cinese contemporanea

Organizzata da: Beijing LYYF Visual Art Center
Contemporary Oil Painting 

Sede: MA-EC Gallery, Via Santa Maria Valle, 2, 20123 Milano

Opening: 2 dicembre dalle 18 alle 20

Orari: dal martedì al venerdì 10-13 e 15-19; sabato 15-19.
Fino all’11 dicembre

www.ma-ec.it


Evento inserito nel circuito AMACI.

Accesso consentito solo con Green Pass.